Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip directly to content

Felhasználási Feltételek

Ön a Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 53., adószám: 10591060-2-44, cégjegyzékszám: 01-09-167090; továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltett www.baldivian.hu (a továbbiakban: Honlap) látogatásával, elérésével, böngészésével illetve használatával elismeri, hogy elolvasta, megértette és magára nézve kötelezőnek fogadja el ezen feltételeket. Kérjük, amennyiben az alábbi feltételekkel nem ért egyet, illetve az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek nem ismeri el, úgy ne használja tovább a Honlapot.

Üzemeltető bármikor külön értesítés nélkül jogosult egyoldalúan megváltoztatni a jelen felhasználási feltételeket. A felhasználási feltételek jelen verziója 2018. május 25. napjától hatályos.

Az Üzemeltető a Honlap üzemeltetése és az azon közzétett információk tekintetében teljes mértékben figyelembe veszi és alkalmazza az irányadó jogszabályokat, így különösen a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz- ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. valamint az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerre, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009 (II.25) EüM rendelet előírásait, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény,  és a MAGYOSZ-IGYE Etikai Kódexének rendelkezéseit.

A Honlap üzemeltetése és az Ön vonatkozó jogainak tekintetében Magyarország joga az irányadó.

A Honlap használatával kapcsolatos adatvédelmi rendelkezéseket az Üzemeltető külön adatvédelmi tájékoztatója tartalmazza.

1. Felhasználási Feltételek

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy bármikor megszakítsa, illetve megszüntesse a Honlap valamely, vagy akár összes szolgáltatását. Az Üzemeltető nem vállal semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget a Honlap szolgáltatásának megszakításából, illetve megszüntetéséből eredően keletkező bármely következményért, közvetlen vagy közvetett kárért vagy költségért.

Az Üzemeltető nem kíván bizalmas vagy más tulajdonát képző információkat fogadni a Honlapon keresztül. Ennek megfelelően az Üzemeltető a látogató által a Honlapon elhelyezett közlést, anyagot, illetve bármilyen adatot (a látogató által az Üzemeltető részére bármilyen formában átadott személyes adatok, illetve személyes adatot is tartalmazó közlés kivételével), kérdést, megjegyzést, javaslatot nyilvános, iparjogvédelmi vagy szerzői jogvédelem alatt nem álló anyagként kezel, melyet az Üzemeltető korlátozás nélkül jogosult felhasználni, így különösen továbbítani, többszörözni, közzétenni, valamint közvetíteni. Az Üzemeltető jogosult továbbá szabadon felhasználni bármilyen ötletet, elképzelést, know-how-t, illetve technikát, amelyet a Honlap látogatói bármely célból az Üzemeltető részére megküldenek. Az Üzemeltető jogosult bármikor felülvizsgálni a Honlapon közzétett nyilatkozatok, formanyomtatványok, űrlapok tartalmát, és azokat szükség szerint módosíthatja, illetve a Honlapon végrehajtott változtatások szerint frissítheti. A felülvizsgálatok során történt módosítások a Honlap látogatóira nézve kötelezőek, ezért a Honlapot látogatók részére javasolt a nyilatkozatok tartalmának a rendszeres figyelemmel kísérése.

A Honlapon található betegtájékoztatók és alkalmazási előírások megegyeznek az EMEA és az OGYÉI honlapján található betegtájékoztatókkal és alkalmazási előírásokkal, melyek nyilvános közzététele nem minősül reklámnak.

Az Üzemeltető mindent megtesz annak érdekében, hogy az általa forgalmazott termékekre vonatkozóan a Honlapon megjelenített kereskedelmi gyakorlat megfeleljen a vonatkozó jogszabályi és etikai rendelkezéseknek.

A Honlap látogatója tudomásul veszi, hogy a Honlapon található anyagok, információk egyike sem irányul betegség vagy betegségek diagnosztizálására, és nem hivatott helyettesíteni az egészségügyi szakemberrel (orvos) történő konzultációt. Kizárólag az Ön orvosa tudja eldönteni azt, hogy a jelen vagy bármely más weboldalon meghatározott termék az Ön számára megfelelő lehet-e.

2. Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

www.baldivian.hu, és az azon található minden képi, szöveges és egyéb tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi és iparjogvédelmi oltalom (védjegy, szabadalom stb.) alatt áll, így annak magáncélú használatot meghaladó felhasználása, kizárólag az Üzemeltető kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges. A magáncélú felhasználás kizárólag személyes célból történhet, és jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetett módon sem szolgálhatja. E magáncélú felhasználás feltétele továbbá, hogy Ön nem módosítja a Honlapon megjelent tartalmat, nem sérti meg a szerzői jogokat, védjegyeket, és más szellemi alkotásokra vonatkozó előírásokat, valamint elfogad minden, a Honlapon található tartalomhoz kapcsolódó, vagy egyéb módon közzétett feltételt.

A magáncélú felhasználás körében a Honlap látogatója - az online hozzáférésen túl - kizárólag a Honlap egyes részeinek a látogató által az internet-hozzáféréshez használt számítógépe merevlemezén történő rögzítésére vagy kinyomtatására jogosult. A látogató azonban nem jogosult az ily módon többszörözött tartalom terjesztésére, további másolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, forgalomba hozatalára sem díjmentesen, sem ellenérték fejében.

A Honlapon található tartalomhoz fűződő jogok tekintetében a látogató nem szerez a fentieken túlmenő felhasználási jogot. Bármely tartalom Honlapon történő megjelenítése nem értelmezhető a vonatkozó szerzői jogról, illetve bármilyen egyéb vonatkozó jogról történő lemondásként.

Tilos a Honlap más weboldal részeként történő beágyazása, úgynevezett „frame”-be helyezése, valamint a Honlap elérhetőségének (a  HYPERLINK "http://www.baldivian.hu" www.baldivian.hu link vagy al-linkjei) beágyazása.

3. Információk, felelősség

Az Üzemeltető valamennyi elvárható intézkedést megtett annak biztosítása érdekében, hogy a Honlapon elhelyezett információ megbízható legyen. Azonban az Üzemeltető a Honlapon elhelyezett információk, adatok, illetve dokumentumok teljességéért, pontosságáért, aktualitásáért felelősséget nem vállal. A Honlapot látogató felhasználók azt kizárólag saját felelősségükre használják. Ennek megfelelően kérjük, hogy bármely szolgáltatást, terméket vagy egyéb itt közölt anyagot illető döntés meghozatala előtt győződjön meg a közzétett információk hitelességéről és teljességéről, és konzultáljon orvosával, gyógyszerészével.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget azokért az esetlegesen bekövetkező közvetlen vagy közvetett károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a Honlap használatából, annak nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak. Az Ön felelőssége gondoskodni a szükséges óvintézkedésekről annak biztosítására, hogy számítástechnikai eszközei mentesek legyenek vírusoktól, férgektől, trójaiaktól és más, potenciálisan veszélyes programoktól, valamint, hogy az Ön által megfelelőnek ítélt módon védje azokat.

Az Üzemeltetőt nem terheli továbbá felelősség a Honlapon található anyagok látogató általi használatáért és a használat következményeiért, továbbá a Honlap tartalmának pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentességéért vagy zavartalan működéséért. Az Üzemeltető által gyártott, illetve forgalmazott termékekre, szolgáltatására tett utalás, hivatkozás nem jelenti azt, hogy az adott termék vagy szolgáltatás jelenleg vagy a jövőben a Honlapot látogató lakhelyén elérhető. Az Üzemeltető által a Honlapon közzétett információk tartalmazhatnak utalást vagy kereszthivatkozást olyan termékekre, illetve szolgáltatásokra, amelyek az Ön országában forgalomba hozatali engedéllyel rendelkeznek, de még nincsenek ténylegesen forgalomban vagy nem elérhetőek. Az ilyen hivatkozások semmilyen módon nem jelentik azt, hogy az Üzemeltetőnek szándékában áll bevezetni az említett termékeket vagy szolgáltatásokat az adott országban.

4. Linkek

A Honlap számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmazhat, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért az Üzemeltető nem vállal felelősséget. A nem az Üzemeltető által fenntartott honlapra mutató hivatkozás emellett nem jelenti azt, hogy az Üzemeltető egyetért az adott honlap tartalmával, használatával vagy üzemeltetőjével. Továbbá az Üzemeltető nem részese, és nem is vállal semmiféle felelősséget harmadik féllel bonyolított tranzakciókért, még ha Ön a Honlapról is szerzett tudomást e félről, vagy a Honlap valamely oldalán található hivatkozás segítségével jutott el hozzá. A más szolgáltatók által üzemeltetett oldalakra azok saját felhasználási feltételei az irányadók.